Avís legal i Condicions d’ús.

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

Dades de contacte del Responsable:
Anna Castejon Travieso amb domicili a Cabrera de Mar amb CP 08349 de Barcelona, ​​amb número de CIF: 46761118W. El correu electrònic d’atenció al client és hola@connectem.cat

La informació continguda en la web constitueix un servei d’informació dels diversos productes i serveis que s’ofereixen.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’accés a la web implica l’acceptació de les condicions d’ús, la seva política i avís legal que en cada moment es trobin vigents en aquesta Web sense necessitat de previ avís, a excepció que es produeixin variacions substancials. El fet de navegar o utilitzar aquest suport, unit a la marcació dels check-ins en els diferents formularis, suposa l’acceptació inequívoca d’aquestes, quan es faciliten dades de contacte.

Política de Privacitat

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial, i no es permet, la reproducció total o parcial d’aquesta web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.

L’usuari, únicament i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats.

L’empresa vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’accés a la pàgina web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l’usuari. No obstant això, es comunica que, en el cas que se sol·liciti dades personals, es recollirà degudament el consentiment i s’informarà degudament a l’usuari conforme al que estableix l’article 13 de l’Reglament Europeu 2016/679 de 27 d’abril (RGPD), de Protecció de Dades de Caràcter Personal. (Formularis de contacte o bé qualsevol sol·licitud de serveis).

Les Dades Personals que es recullen en els formularis de sol·licitud d’informació seran objecte de tractament mixta i s’incorporaran als corresponents fitxers.

La recollida i tractament mixt de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació sol·licitada o contractual que si escau s’estableixi, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l’usuari decideixi sol·licitar o contractar.

Aquesta part no assumeix cap responsabilitat per la falsedat de la informació facilitada podent i no renunciant, a les accions que pugui derivar aquesta acció.

El titular de la web ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposats, tant si provenen de l’acció humana o de l’medi físic o natural. S’adoptaran les mesures d’índole tècniques i organitzatives que persegueixin arribar als objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés a el Sistema d’Informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

Connectem.cat no realitza cessions en l’actualitat amb les teves dades. Si és el cas, qualsevol possible cessió estarà emparada en l’obligat compliment de la legislació o bé en el teu consentiment explícit.

Per finalitzar, es podrà remetre email i incloure’l en la newsletter que remet amb informació de possibles operacions que puguin ser del teu interès, sol·licitant-consentiment concret a aquest efecte.

En la política de privacitat, document que complementa el present, es detallen els tractaments i finalitats de les dades que vostè ens pugui facilitar.

COOKIES

Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador transmet a el seu, però que no ens proporciona informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal. L’ús de cookies es limita única i exclusivament a efectes de funcionament, seguretat i estadístics. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existissin en el seu ordinador d’altres pàgines web. Si vol pot configurar el seu navegador perquè l’avisi en pantalla que va ha rebre una cookie. Si l’usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació de la pàgina.

REGISTRE I CONTRASENYES D’ACCÉS

Es proporciona de forma confidencial a cadascun dels seus clients un nom d’usuari i una clau d’accés, la qual és única, personal i intransferible, sent condició necessària per accedir a determinats serveis inclosos a la web.

L’usuari es compromet a preservar la confidencialitat de la seva contrasenya, podent sol·licitar la seva modificació en cas de pèrdua, coneixement per altres persones o qualsevol altra circumstància que impedeixi o dificulti el normal funcionament del seu accés.

El titular es reserva el dret a anul·lar discrecionalment la contrasenya d’accés d’algun usuari quan concorren circumstàncies de les quals es puguin presumir utilitzacions il·lícites.

L’usuari assumeix la plena responsabilitat i, per tant, totes les obligacions que es derivin de l’ús dels diferents serveis i productes als quals s’accedeix amb clau d’accés o per la utilització que d’ells realitzin terceres persones accedint amb la contrasenya de l’usuari .

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

El titular no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de les web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi a les mateixes.

En el mateix sentit, no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar d’l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa de el navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament de sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

La Web conté enllaços a altres pàgines web que poden resultar d’interès per als usuaris. No assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix a l’contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

El titular no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés a la Web i / o en l’ús de les informacions contingudes en ella.

El titular es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin alguna de les circumstàncies descrites.

ENLLAÇOS

Tots els enllaços o links, hipertextual, profund, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web a les nostres pàgines web, haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit pel titular, i si no n’hi els enllaços que s’estableixin a aquest Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d’inici.

Els enllaços que es realitzin a pàgines web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès.

El titular procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant això, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d’això, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través dels següents correus electrònics: hola@connectem.cat

El titular utilitza les xarxes socials per promocionar els seus esdeveniments i serveis i arribar a el major nombre de destinataris possible, però les condicions de participació són les que estableix la mateixa xarxa social. I encara més, qualsevol sol·licitud de prestació de serveis, implica l’acceptació de les condicions de l’avís legal i política de privacitat.

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos a la web.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les Dades de caràcter personal assolides mitjançant els diferents formularis de les web estan subjectes als termes recollits en la nostra Política de Privacitat.

RESERVA

Es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda en les seves web o en la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a les web per raons d’eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

Es reserva el dret a incloure o retirar de manera total o parcialment de les seves web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renúncia al seu propi fur, i amb independència de el lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

© 2021 – connectem.cat
Tots els drets reservats